Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Wydarzenia


Jubileusze Profesji Zakonnej

Wielkie święto w klasztorze w Jaszkotlu. Cztery siostry obchodzą 22 sierpnia 2009 roku Jubileusze Zakonne:

Siostra SYLWIA BOROWSKA -  25-lecie
Siostra JOLANTA JABŁOŃSKA -  25-lecie
Siostra FIRMINA PIETRON -  50-lecie
Siostra EWANGELISTA DĄBROWSKA - 50-lecie

Msza Święta Dziękczynna odbędzie się 22 sierpnia 2009 roku, w sobotę, o godz. 11.00,
w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego, w Jaszkotlu.
To rzadkość, także w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, aby te piękne jubileusze świętowały cztery siostry, w jednym miejscu i w jednym czasie.
Siostrom Jubilatkom składamy serdecznie gratulacje!

*

Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Projekt nr RPDS.08.01.00-02-076/08, pn. Zakup sprzętu medycznego do kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci ZOL w Jaszkotlu został wybrany do dofinansowania w ramach Priorytetu nr VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


W wyniku realizacji projektu zakupione i zamontowane zostanie wyposażenie gabinetów: fizykoterapii, krioterapii oraz do alternatywnej komunikacji dla niepełnosprawnych, co umożliwi kompleksowe świadczenie usług rehabilitacyjnych przez Zakład.

*

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci imienia Jana Pawła II w Jaszkotlu otrzymał
z Zarządu Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie publikacji "Wydawnictwo
o systemie kompleksowej rehabilitacji w ZOL w Jaszkotlu, budowanym we współpracy międzysektorowej".


wydawnictwo

Celem publikacji jest:


Informujemy, że istnieje możliwość nieodpłatnego otrzymania wydawnictwa. W tym celu prosimy wysłać prośbę na adres poczty elektronicznej: dyrekcja@zol-jaszkotle.pl podając adres doręczenia.

Wzajemne zaufanie buduje

W konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2008 ZOL w Jaszkotlu uzyskał dofinansowanie realizacji projektu pt. "Wzajemne zaufanie buduje".
Od 1 lipca 2008 roku prowadził wspólne zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne dla dzieci ZOL oraz podopiecznych Zakładu Poprawczego w Sadowicach.
Zajęcia zaplanowano kilka razy w tygodniu, do końca grudnia 2008 roku.

Warto dodać, że w tegorocznej edycji FIO wzięło udział 1965 wnioskodawców. Projekt ZOL znalazł się w czołówce listy 833 projektów, które oceniono pod względem merytorycznym pozytywnie i zakwalifikowano do dofinansowania.

Wzajemne zaufanie buduje

Realizowane są wspólne zajęcia rewalidacyjne (edukacja i rehabilitacja) realizowane metodą SNOEZELEN (stymulacja zmysłów) w specjalnej sali, tzw. Gabinecie Pozytywnych Doznań oraz zajęcia w sali rehabilitacyjnej.
W dwóch aspektach Projekt jest kontynuacją Projektu, który uzyskał dofinansowanie FIO w 2005 roku. Te aspekty to:


Projekt Wzajemne zaufanie buduje jest twórczym rozwinięciem poprzedniego z kilku następujących przyczyn:


Projekt jest nowatorski, a wynika to z odwagi zetknięcia na terapii grup dzieci ZOL
i chłopców z Zakładu Poprawczego (gdzie trafili po kolizji z prawem);


Realizacja zadania zapobiega wykluczeniu społecznemu, którego przyczyną jest niepełnosprawność, pochodzenie z patologicznych rodzin i środowisk oraz kolizja
z prawem. Uczestnicy zajęć mają trudną sytuację ekonomiczną w rodzinie i przed zakwalifikowaniem się do ZOL w Jaszkotlu oraz - do ZP w Sadowicach - funkcjonowali
w nieprzyjaznym środowisku społecznym.

Ogólne cele zadania:

  1. Integracja środowiskowa na terenie wiejskim.
  2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.
  3. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dzieci i młodzieży spowodowanym niepełnosprawnością i patologiami.
  4. Uczenie współdziałania i rozumienia odmienności.
  5. Budowanie postawy tolerancji wobec marginalizowanych grup w ramach tych grup.

Podczas wspólnych zajęć te grupy będą współpracować i w sposób bezpośredni realizować idee tolerancji i wzajemnego wsparcia oraz zrozumienia. Twórcy Projektu zakładają, że idee te będą promieniować na pozostałe dzieci ZOL i pozostałych chłopców ZP, niebiorących bezpośredniego udziału w Projekcie, bowiem będzie on omawiany
i promowany w obu placówkach.


Bezpośrednim powodem podjęcia działań w postaci zajęć edukacyjno-rehabilitacyjnych
o wyraźnym charakterze integracyjnym jest bardzo dobry rezultat zajęć zapoczątkowanych w 2004 roku i kontynuowanych przez 2005 rok (dofinansowanie FIO), 2006 i 2007 rok.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu dzięki pomocy Korporacji Biznesowej sp.j. uzyskał status organizacji pożytku publicznego i został wpisany do KRS pod numerem 0000242402.


Zakład prosi wszystkich, którzy rozumieją trudną sytuację dzieci i chcą poprawić ich los - o przekazanie 1% podatku na konto o numerze:
44 1240 1994 1111 0010 0866 7031


Zasady odpisywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego znaleźć można na stronie: 1%


Wszystkim sprzymierzeńcom dzieci wraz z siostrami przekazują serdeczne Bóg zapłać!


...dalej >>>

dzieci dzieci dzieci

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.