Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Wydarzenia


Współpraca z Zakładem Karnym

ZOL współpracuje od kilku lat z Zakładem Karnym Nr 1 we Wrocławiu. Najpierw osadzeni zaproponowali, że przygotują dla dzieci niespodzianki. Okazało się, że są to nie tylko zabawki zakupione za uzbierane pieniądze lecz przede wszystkim wielkie skórzane pufy, uszyte przez więźniów, które z powodzeniem wykorzystuje się podczas rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci.
Później były wzajemne odwiedziny i uświadamianie, ze obie strony potrzebują wsparcia. Tego niewymiernego – ludzkiego, moralnego...
Osadzeni coraz częściej przyjeżdżali do Jaszkotla. Odwiedzali dzieci ale też włączali się
w prace porządkowe i remontowe.


Współpraca rozwija się i przynosi nowe efekty. najnowszym jest właśnie wspólna akcja, która zachęca do oddawania szpiku kostnego.
ZOL ma pod opieką 60 niepełnosprawnych i chorych dzieci. Pracująca tu kadra służy im opieką medyczną i rehabilitacyjną, i nie ma czasu na rozmyślanie o nieszczęściu, którego doświadczyli ich podopieczni. Trzeba być nastawionym na przyszłość. Podobnie - jak skazani, którzy chcą pożegnać swój zły czas i wyjść na prostą porządnego życia.
To są przyczyny wzajemnego wspierania się, bowiem słabość niejedno ma imię.
Leczyć się trzeba, by pokonać choroby, niepełnosprawność i również leczyć się trzeba ze złych, nieodpowiedzialnych decyzji i postępków niezgodnych z prawem.
Bardzo cenny jest fakt, że ZOL, który jest nastawiony na nieustanną pomoc dzieciom
i szukanie dla nich zewnętrznego wsparcia - podziela także wolontarystyczne pomysły osadzonych w Zakładzie Karnym. Ostatnim jest współdziałanie w przygotowaniu pikniku pod hasłem Zostań dawcą szpiku. Najważniejszym elementem tej całodniowej akcji w sobotę, 14 kwietnia jest przekazanie czeku dla 13-letniego Bartka Tomaszewskiego, chorego na ostrą białaczkę. Patronat nad imprezą objęła Fundacja KGHM, z jej Prezesem, panią Ewą Cecylią Stankiewicz.
Ale piknik służy też pokazaniu, że oddawanie szpiku nie jest bolesne, podobnie jak oddawanie krwi. A tyle dobrego można zrobić dla ludzi w potrzebie!
Obie strony tej współpracy doskonale to rozumieją i rozwijają!

W imieniu Organizatorów
Dyrektor ZOL – Siostra Halina Borowska
Wolontariusz 2011 roku Dolnego Śląska - Dariusz Gil


*


W Oratorium Marianum odbył się charytatywny koncert noworoczny na rzecz ZOL w Jaszkotlu. Koncert przygotował Klub Rotary Wrocław Centrum i Klub Rotarakt Wrocław Centrum.


*


Dariusz Gil - Wolontariusz 2011 roku współpracuje (odbywając karę pozbawienia wolności)
z ZOL od 2010 roku. Działając dla dzieci z Jaszkotla, zdobył uznanie, wdzięczność i w/w tytuł.


*


ZOL w Jaszkotlu otrzymał z Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie zadania
"Usprawnianie społeczne niepełnosprawnych dzieci ZOL w Jaszkotlu z elementami fizykoterapii", które jest realizowane od września 2011 r. do 31.08.2012 roku.

Zadanie dotyczy zintegrowanej terapii, realizowanej na podstawie programów rehabilitacyjnych przez sześciu specjalistów. Poprowadzą oni specjalistyczne zajęcia i zabiegi, które przyczynią się do poprawy komunikacji z otoczeniem, koordynacji psycho-ruchowej, świadomości swego ciała i pokonania niektórych ograniczeń, zwiększonej kontroli zachowania i reakcji z wygaszaniem zaburzeń, poprawy samoobsługi, właściwego do możliwości zdrowotnych wyrażania wobec otoczenia potrzeb i emocji i obejmuje dzieci z siedmiu powiatów województwa dolnośląskiego.
ZOL w Jaszkotlu informuje o wszczęciu, w trybie zapytania ofertowego, postępowania na wyłonienie koordynatora zadania.
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe w formacie pdf. - Zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w formacie pdf. - Informacja

Zapytanie ofertowe na zakup wanny do masażu podwodnego i hydromasażu z elementami chromoterapii do pobrania w formacie pdf. - Zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w formacie pdf. - Informacja


*


ZOL w Jaszkotlu zrealizował w czerwcu 2011 roku projekt:
Zastosowanie nowoczesnych metod rehabilitacyjnych - warsztaty usprawniania
i ograniczania niepełnosprawności dzieci.
Projekt dofinansowało Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON.

bez barier UMWD PFRON

*


Międzynarodowa konferencja

ZOL przygotował międzynarodową konferencję, 2 i 3 czerwca 2011 roku, pt.


Kompleksowe usprawnianie i promocja dobrych praktyk na przykładzie ZOL dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu.


Konferencja miała program dwudniowy. Wzięli w niej udział - około 60 osób - specjaliści pracujący oraz współpracujący z ZOL w zakresie usprawniania dzieci i ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego, w tym także goście zagraniczni. Zostały wygłoszone referaty oraz odbyły się lekcje i zajęcia pokazowe z udziałem podopiecznych ZOL.
Patroni Honorowi - Siostra Joanna Kamińska, Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu oraz Pan Antoni Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - otworzyli konferencję.


Zapis dyskusji warsztatowych >>>

Podziękowanie >>>


Adresatami konferencji są: przedstawiciele innych zakładów opiekuńczo-leczniczych dla niepełnosprawnych dzieci z województwa dolnośląskiego, przedstawiciele instytucji, które kierują dzieci na leczenie i rehabilitację do ZOL w Jaszkotlu Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, szpitali, sądów rodzinnych, przedstawiciele samorządu lokalnego z gminy Kąty Wrocławskie oraz przedstawiciele organizacji i instytucji, z którymi współpracuje Zakład w zakresie usprawniania dzieci
i wzajemnego korzystania z doświadczeń medycznych oraz terapeutycznych. Ponadto specjaliści - pracownicy akademiccy, terapeuci, rehabilitanci, działacze samorządowi
i społeczni, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i dziennikarze, którzy w swojej pracy zajmują się różnymi aspektami niepełnosprawności, w tym pracownicy akademiccy z kraju
i zagranicy oraz zaproszeni goście z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego, Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, PFRON, NFZ, Sejmiku Osób Niepełnosprawnych itp.


*


IN THE YEAR OF JOHN PAUL THE SECOND'S BEATIFICATION, to commemorate this event, the John Paul the Second's Long Term Care And Nursing Home for children is organising an international conference entitled:


Complex facilitation and promotion of good practice on the example of the JPII's LTCANH for children


Honorary Patrons:

Sister Joanna Kamińska, the province's abbess of the Congregation of Sisters of Mary the Immaculate in Wrocław

Mr. Antoni Kopeć, mayor of the city and parish Kąty Wrocławskie


The conference has a two day program. Specialists working with the LTCANH in the field of children convalescence and reducing the social exclusion phenomenon will take part in the plenary debate during the first day. Around 60 people will take part in the conference, including foreign guests. Papers will be presented by practitioners and theoreticians, who will also give lectures. During the second day, lessons and practices will be shown with the help of the children from the LTCANH.


The addressees of the conference are: representatives of other long term care and nursing establishments from the Lower Silesia, representatives of institutions that send children to the LTCANH in Jaszkotle - Local Welfare Centres, District Family Support Centre, hospitals, family courts, local government representatives from the Kąty Wrocławskie parish and representatives of the organisation and institutions with whom the LTCANH cooperates in the field of child convalescence and mutual use of medical and therapeutic experience. In addition, the specialists: academics, therapists, physiotherapists, local government and social activists, psychologists, teachers, lawyers and journalists who deal with different aspects of disability, including local and foreign academics, and the invited guests from the Lower Silesian Voivodship Marshal's office, PFRON, NHF, Assembly of Disabled People, etc. will take part.


*


Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Projekt nr RPDS.08.01.00-02-076/08, pn. Zakup sprzętu medycznego do kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci ZOL w Jaszkotlu został wybrany do dofinansowania w ramach Priorytetu nr VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


W wyniku realizacji projektu zakupiono i zamontowano wyposażenie gabinetów: fizykoterapii, krioterapii oraz do alternatywnej komunikacji dla niepełnosprawnych, co umożliwia kompleksowe świadczenie usług rehabilitacyjnych przez Zakład.

RPO WD


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu dzięki pomocy Korporacji Biznesowej sp.j. uzyskał status organizacji pożytku publicznego i został wpisany do KRS pod numerem 0000242402.


Zakład prosi wszystkich, którzy rozumieją trudną sytuację dzieci i chcą poprawić ich los - o przekazanie 1% podatku na konto o numerze:
44 1240 1994 1111 0010 0866 7031


Zasady odpisywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego znaleźć można na stronie: 1%


Wszystkim sprzymierzeńcom dzieci wraz z siostrami przekazują serdeczne Bóg zapłać!


...dalej >>>

dzieci dzieci dzieci

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.