Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Pierwszy dzień konferencji

Dla uczczenia wielkiego wydarzenia - BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II,
ZOL w Jaszkotlu - noszący imię Jana Pawła II, przygotował 2 i 3 czerwca 2011 r.,
międzynarodową konferencję, z udziałem teoretyków i praktyków rehabilitacji pt.:
Kompleksowe usprawnianie i promocja dobrych praktyk
na przykładzie ZOL dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu.


Minął pierwszy dzień konferencji...


Pierwszego dnia goście zebrali się w Sali Papieskiej Hotelu Jana Pawła II na wrocławskim Ostrowie Tumskim, gdzie ciepło powitała zgromadzonych redaktor Małgorzata Garbacz. Przypominając, że Międzynarodowa Konferencja odbywa się w roku beatyfikacji Jana Pawła II i nazajutrz po Dniu Dziecka, zaprosiła Patrona Honorowego konferencji - Przełożoną Prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, siostrę Joannę Kamińską do otwarcia jej obrad.

Następnie zabrał głos drugi Patron Honorowy - Antoni Kopeć - burmistrz miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Mówił o satysfakcji, jaką odczuwa dzięki obecności ośrodka w swojej gminie
i życzył wszystkim owocnych obrad.

Prowadząca uroczyście, po polsku i angielsku, powitała przybyłych i podziękowała za udział w konferencji gości reprezentujących m.in. dolnośląskie instytucje samorządowe, przedstawiciela arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego ks. Romana Drozda, Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Nazaretanek i Elżbietanek, dyrektora hotelu ks. Krzysztofa Janiaka, międzynarodowych koordynatorów Stowarzyszenia TAPAS i Hogeschool Universiteit Brussel - Mieke Lembrechts i Franka Eliano, przedstawicieli wrocławskich uczelni AWF - dr. Dorotę Wójtowicz oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii - dra Zbigniewa Kaptura i dra Piotra Józefowskiego, przedstawicieli firm, instytucji i organizacji współpracujących z ZOL
w Jaszkotlu, m.in. Prezes Fundacji Hasco-lek - Agnieszkę Han, reprezentantów Rotary Club Wrocław Centrum, przedstawicieli szpitali, centrów pomocy rodzinie, sędziów sądów rodzinnych oraz Halinę Frodymę - dyrektora Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego działającego przy ZOL dla Dzieci w Jaszkotlu.

Po powitaniu - głos zabrała Siostra Dyrektor ZOL Halina Borowska. Przypomniała, że ZOL
w Jaszkotlu działa od ponad dwudziestu lat, a siostry codziennym wysiłkiem oddają szacunek patronowi ZOL - Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, z troską pochylającemu się nad potrzebującymi i realizują apostolską misję swego zgromadzenia, działając na rzecz cierpiących i odrzuconych, we współpracy z wieloma ludźmi dobrej woli.

Celem pracy ZOL w Jaszkotlu jest niesienie pomocy, otaczanie miłością, umożliwienie dzieciom dalszej nauki i przygotowanie ich do możliwie samodzielnego życia i satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu społecznym. Ale wymaga to podjęcia rzetelnej współpracy przez rodziców, opiekunów i instytucje tak, aby znajomość metod stosowanych
w terapii oraz wczesne zdiagnozowanie chorób i niepełnosprawności dziecka prowadziło do jak najszybszego skierowania go do odpowiednich placówek, co umożliwi mu lepsze funkcjonowanie i rozwój.

Lepszej komunikacji i informacji służy zaprezentowane na konferencji wydawnictwo specjalnie przygotowane przez ZOL w Jaszkotlu. Ma ono przybliżyć metody terapii stosowane w tym zakładzie. Siostra mówiła, jak ważna jest współpraca z lokalnymi i dolnośląskimi instytucjami, i organizacjami.

Następnie rozpoczął się wykład dr Doroty Wójtowicz z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na temat terapii zajęciowej jako interdyscyplinarnej dziedziny, operującej
w trójkącie: służba zdrowia - edukacja - środowisko. Podjęty w 2009 roku projekt, dofinansowany z EFS (zakończy się w 2012), w którym biorą udział, obok wrocławskiej, także krakowska i warszawska AWF oraz Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej przy współpracy europejskich uczelni i organizacji, ma służyć rozwojowi terapii zajęciowej w Polsce i uczynieniu z niej autonomicznej dyscypliny akademickiej (a pierwszy taki kierunek ma powstać właśnie we Wrocławiu).

Kolejny prelegent dr Piotr Józefowski (Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu) mówił o etiologii i typologii mózgowego porażenia dziecięcego oraz zaprezentował bogaty przegląd metod jego terapii. Omówił podstawowe założenia metod: NDT (Neurodevelopmental Treatment) Bobath, Vojty, PNF, Domana-Delacato, Weroniki Sherborne, C. Moralesa, Snoezelen, Integracji Sensorycznej Ayres, wspominając także o terapiach wspomagających, jak hipo- i dogoterapia, metoda dobrego startu, stosowanie kombinezonów pionizujących (i innych mechanicznych pomocy), masażu Shantala czy muzykoterapii.

Agnieszka Ptak - fizjoterapeuta ZOL w Jaszkotlu opowiedziała o własnych doświadczeniach i inspiracjach, związanych z tworzeniem kompleksowej terapii dzieci w Jaszkotlu. Korzystanie z wielu metod, a także przyglądanie się pracy innych terapeutów (dzięki współpracy studenci III roku z HUB - Hogeschool Universiteit Brussel - przyjeżdżają tu na praktyki), pobyt
w szkole Terbank w Belgii, spowodowały zwrócenie się ku terapii zajęciowej. Kładzie się nacisk na samodzielność, "w obrębie możliwości dziecka"; z drugiej strony - zakłada naturalną aktywność dziecka, które rozwija się w życzliwej obecności terapeuty, podążającego za jego potrzebami i możliwościami.

Z kolei o skupieniu się na terapii prowadzącej do poprawy jakości życia mówiła inna terapeutka ZOL - Ewa Poznar. Pomagając, nie można tracić z oczu tego celu, a wymaga to zgodnej współpracy wielu specjalistów, holistycznego podejścia i stosowania całego wachlarza metod z pogranicza terapii i pedagogiki. Życie w ZOL stawia problem przyswajania przez dzieci norm społecznego współżycia, których inne dzieci, wychowane w rodzinach, uczą się bezwiednie i naturalnie, a których znajomość stanowi warunek funkcjonowania
w społeczeństwie. Ten aspekt zapobiega wykluczeniu bądź niedostosowaniu społecznemu dzieci po opuszczeniu ośrodka.

Mieke Lembrechts, współpracująca z HUB i reprezentująca Stowarzyszenie TAPAS, serdecznie podziękowała organizatorom za możliwość zaprezentowania działalności TAPAS jako projektu ułatwiającego współpracę i wymianę doświadczeń terapeutom z różnych krajów Europy, a nawet świata. Przedstawiła historię trwającej już kilka lat współpracy
z Uniwersytetem w Brukseli i wskazała na szanse i obopólne korzyści, jakie daje podjęcie praktyk w ośrodkach takich, jak Jaszkotle oraz uczestniczenie w międzynarodowych konferencjach, szkoleniach czy wolontariatach. Choć wykład odbył się po angielsku, Mieke Lembrechts zakończyła go polskim: "dziękuję za uwagę!".

Po przerwie red. Małgorzata Garbacz opowiedziała o efektach dofinansowania działalności ZOL. Utrzymanie go i rozbudowa to nie lada wyzwanie, z jakim z powodzeniem radzą sobie Siostry. Świadczy o tym sześcioletnie już doświadczenie Sióstr w korzystaniu ze środków unijnych i krajowych. Wiadomo, że kolejne transze są przyznawane pod warunkiem, że poprzednie środki są odpowiednio wykorzystane i rozliczone. Finansowaniu zakładu pomógł również status organizacji pożytku publicznego, co każdemu z nas umożliwia przekazywanie 1% rocznego podatku na rzecz dzieci w Jaszkotlu. Siostry i ich podopieczni są wdzięczni wszystkim darczyńcom, dlatego w swoim wydawnictwie przygotowanym z okazji konferencji stworzyły "kalejdoskop sojuszników".

Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał Frank Eliano z Belgii, nauczyciel w Szkole Specjalnej Terbank. Jej wychowankowie to 200 dzieci, przeważnie nastoletnich o różnym poziomie upośledzenia, umysłowo i emocjonalnie pozostających na poziomie 8-9-latków. Gość podzielił się wrażeniami po wizycie swoich podopiecznych w Jaszkotlu, ilustrując atmosferę tego spotkania nagraniem odśpiewanej wspólnie przez obie grupy piosenki "Sieje je" z repertuaru Arki Noego.

Na koniec zostało zarezerwowanych kilka chwil na dyskusję. Paweł Pokrzywa zapytał o losy dzieci po opuszczeniu ZOL; zapytał, czy istnieją kryteria pozwalające ocenić polepszenie stanu zdrowia dzieci w wyniku terapii? Odpowiedzi udzieliły Siostra Halina Borowska oraz dyrektor NSOSW przy ZOL, Halina Frodyma. Przyznały, że to kluczowa kwestia, a cały wysiłek, jaki wkłada się w wychowanie i terapię dzieci zmierza, oczywiście, do wprowadzenia ich w dorosłość. Wiele w tym względzie zależy od powodzenia w terapii, ale także od tego, czy dziecko ma szansę wrócić do środowiska rodzinnego. Jednocześnie cały zespół ZOL jest zaangażowany w budowanie więzi z rodziną zaprzyjaźnioną, która w przyszłości stanie się dla wychowanka rodziną zastępczą. Dzieci znajdują więc nowy dom, czasem wracają do własnych rodzin, zbyt często jednak trafiają także do ośrodków opieki dla dorosłych. Bywa jednak i tak, że dzięki włożonym wysiłkom wychowankowie podejmują samodzielne życie, kończą studia, zakładają rodziny, zdobywają umiejętności, jakich nikt się po nich nie spodziewał.

Efekty często przechodzą najśmielsze oczekiwania, jak w wypadku dwóch chłopców, niemówiących, u których wstępnie zdiagnozowano upośledzenie w stopniu ciężkim, którzy jednak po kilku latach intensywnej pracy zaczęli mówić, skończyli z powodzeniem szkołę i stali się dumą swoich wychowawców. Takie rzadkie przykłady wielkiego postępu są nagrodą dla opiekunów, którzy podpisują się pod zdaniem Janusza Korczaka: "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".


Biuro Prasowe
Międzynarodowej konferencji


(konferencja) (konferencja) (konferencja) (konferencja) (konferencja) (konferencja)

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.