Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci
im. Jana Pawła II prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000242402
tel./fax: 71 390 68 83

dyrekcja@zol-jaszkotle.pl
Strona główna Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna

Strona główna

Lokalizacja

Ambasadorka - A. Wyszkoni

1%

Lokalizacja

Przyjmowanie
do ZOL

Choroby dzieci

Rehabilitacja

Leczenie i opieka

1% i darowizny

Jak w rodzinie

Przyjmowanie do ZOL


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Bł. Jana Pawła II w Jaszkotlu jest placówką długoterminowej opieki zdrowotnej. Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale koszt wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135).

ZOL Jaszkotle

NFZ finansuje jedynie opiekę i leczenie pacjentów, którzy według oceny w skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Ubiegający się o przyjęcie dziecka do ZOL powinni przedłożyć dokumentację medyczną zgodną
z umową z NFZ.


Zakład przyjmuje dzieci niepełnosprawne z całej Polski, których stan zdrowia, niepełnosprawność ruchowa
i umysłowa, a także bardzo trudna sytuacja rodzinna wymaga stałej i fachowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej. Decyzję o przyjęciu do Zakładu podejmuje dyrektor ZOL w Jaszkotlu w porozumieniu z lekarzem zakładowym, starając się uwzględnić sytuację materialną rodziny dziecka i na tej podstawie podejmuje decyzję o odpłatności.

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka

 1. Podanie Rodziców z prośbą o przyjęcie dziecka do Zakładu lub pismo instytucji przekazującej dziecko.
 2. Pisemna zgoda na leczenie szpitalne, objęcie dziecka opieką pielęgniarską, szczepienia obowiązkowe i nadobowiązkowe.
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie dziecka do zakładu ze względu na jego stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki oraz rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji (druk w załączeniu).
 4. Ocena Stanu Samoobsługi wg tzw. skali Barthel (druk w załączeniu).
 5. Wywiad pielęgniarski (przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową - rodzinną lub społeczną (druk w załączeniu).
 6. Kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego.
 7. Karta szczepień (oryginał).
 8. Aktualne wyniki badań wymagane przez Zakład.
 9. Podanie na piśmie o przyjęcie do Zakładu, sporządzona przez rodzica lub opiekuna prawnego (druk w załączeniu).
 10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 11. Informacja o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 12. Wyciąg aktu urodzenia z pieczątką na odwrocie potwierdzającą adres stałego zameldowania dziecka oraz PESEL dziecka.
 13. Kserokopia dowodu osobistego rodzica (opiekuna prawnego).
 14. Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.
 15. Zaświadczenie o wysokości zarobków.
 16. Numer telefonu kontaktowego.

Pliki do pobrania - formacie pdf:

 1. Wniosek o skierowanie do ZOL w Jaszkotlu. - Pobierz
 2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie. - Pobierz
 3. Skierowanie do ZOL w Jaszkotlu. - Pobierz
 4. Karta oceny świadczeniobiorcy w skali Barhel. - Pobierz
 5. Karta oceny świadczeniobiorcy w skali Glasgow. - Pobierz
 6. Dodatkowy wywiad lekarski. - Pobierz
 7. Wniosek pacjenta/opiekuna prawnego o przyjęcie do ZOL w Jaszkotlu. - Pobierz
 8. Karta danych osobowych i kontaktowych. - Pobierz
 9. Zgoda pacjenta na leczenie w ZOL w Jaszkotlu. - Pobierz
 10. Zgoda opiekuna prawnego na leczenie pacjenta w ZOL w Jaszkotlu. - Pobierz
 11. Zgoda na żywienie dojelitowe w ZOL w Jaszkotlu. - Pobierz
 12. Oświadczenie o pokryciu kosztów pobytu pacjenta w ZOL w Jaszkotlu. - Pobierz
 13. Oświadczenie o zgodzie na uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz dokumentacji medycznej. - Pobierz
 14. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. - Pobierz
 15. Oświadczenie o odbiorze pacjenta z ZOL w Jaszkotlu. - Pobierz

Wydarzenia

Galeria

Usprawnianie

Integracja

Snoezelen

OPP - Statut

Stowarzyszenie TAPAS

Krąg sojuszników

Konferencja

Korporacja Biznesowa sp. j.