RODZAJE TERAPII

[1] TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Psycholog w naszym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci koncentruje się przede wszystkim nad emocjonalną sferą naszych podopiecznych prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe. Dodatkowo prowadzone są zajęcia, które mają na celu poprawiać funkcjonowanie dziecka w obszarze społeczno poznawczym. Dzieci uczą się budować więzi, bawić się tematycznie, uczą się rozumienia, nazywania oraz wyrażania emocji i swoich potrzeb. W ramach terapii psychologicznej odbywają się też zajęcia relaksacyjne i stymulujące wszystkie zmysły na Sali Doświadczania Świata. Dodatkowo ważnym aspektem w pracy psychologa jest regularne badanie poziomu intelektualnego naszych Podopiecznych. W tym celu dwa razy do roku nasi pacjenci badani są testami psychologicznymi, co pozwala dokładnie monitorować ich rozwój. Psycholog w naszym Zakładzie dodatkowo udziela wsparcia całemu personelowi placówki. Praca tu jest bardzo trudna, wszyscy są do dzieci bardzo przywiązani, ich los nie jest tu nikomu obojętny.
Psycholog w naszej placówce zajmuje się:
  • wspomaganiem wczesnego rozwoju dziecka na poziomie emocjonalno społecznym,
  • Terapią indywidualną i grupową dla niepełnosprawnej młodzieży,
  • Stymulacją wielozmysłową poprzez prowadzenie zajęć w Sali Doświadczania Świata,
  • Prowadzeniem grup Balinta dla personelu placówki,
  • Monitorowaniem rozwoju dziecka poprzez systematyczne badanie rozwoju intelektualnego naszych podopiecznych testami psychologicznymi.

[2] TERAPIA ZAJĘCIOWA

Terapia zajęciowa stanowi oddzielną formę rehabilitacji, ma na celu usprawnienie dziecka poprzez wykonywanie różnych czynności. W naszym ośrodku przede wszystkim koncentrujemy się na usamodzielnianiu naszych Podopiecznych. Zależy nam na tym, żeby w przyszłości nasze dzieci mogły być samodzielne w zakresie podstawowych czynności tj. ubieranie się, samodzielne jedzenie, poranna toaleta. To jest wręcz cel nadrzędny, gdyż poprawia znacząco jakość życia. W ośrodku stosujemy wiele form terapii zajęciowej głównie o charakterze artystycznym i ruchowym. Nasze dzieci uczą się malować, rysować, lepić z gliny, plasteliny, mają wiele aktywności ruchowych w ośrodku i poza nim. Terapeuta tworzy indywidualny plan działania do każdego dziecka, który jest dostosowany do jego możliwości. Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie samodzielności, poprawa stanu fizycznego i psychicznego, złagodzenie napięcia nerwowego, rozwój zainteresowań i pasji, zdobywanie i doskonalenie różnych umiejętności.
Stosujemy wiele rodzajów terapii zajęciowej:
  • Ergoterapia (malarstwo, rzeźba),
  • Arteterapia (muzyka, książki, teatrzyki),
  • Kinezyterapia (spacery, tańce),
  • Socjoterapia (zajęcia grupowe z innymi uczestnikami z poza ośrodka, rozwijają umiejętności interpersonalne),
  • Zajęcia relaksacyjne.

[3] TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Terapia neurologopedyczna w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej. Ma na celu usprawnianie motoryki narządów mowy, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, poprawianie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, a także rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka oraz rozwijanie zaburzonych funkcji. Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej umożliwia naszym niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu Podopiecznym porozumiewać się z otoczeniem, wyrażać swoje myśli, uczucia oraz podejmować samodzielne decyzje. Podczas terapii realizowane są cele wynikające z diagnozy dziecka, z wykorzystaniem zindywidualizowanych metod terapeutycznych, takich jak: terapia karmienia, terapia w oparciu o koncepcję Castillo Moralesa, komunikacja alternatywna i wspomagająca, logorytmika. Wszystko po to, aby w jak najlepszym zakresie usprawnić funkcjonowanie naszych Podopiecznych.

Ⓒ paradowski design 2022