WARUNKI PRZYJĘCIA

WYKAZ DOKUMENTÓW

Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia Dziecka do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu:

 • Podanie Rodziców z prośbą o przyjęcie dziecka do Zakładu lub pismo instytucji przekazującej dziecko
 • Pisemna zgoda na leczenie szpitalne, objęcie dziecka opieką pielęgniarską, szczepienia obowiązkowe i nadobowiązkowe
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie dziecka do zakładu ze względu na jego stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki oraz rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji
 • Ocena Stanu Samoobsługi wg tzw. skali Barthel – do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci może zostać przyjęty pacjent, który w ocenie wg. skali Barthel, uzyskać‚ od 0 do 40 pkt.
 • Wywiad pielęgniarski (przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową – rodzinną lub społeczną
 • Kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego
 • Karta szczepień (oryginał)
 • Aktualne wyniki badań wymagane przez Zakład
 • Podanie na piśmie o przyjęcie do Zakładu, sporządzona przez rodzica lub opiekuna prawnego
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Informacja o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • Wyciąg aktu urodzenia z pieczątką na odwrocie potwierdzającą adres stałego zameldowania dziecka oraz PESEL dziecka
 • Kserokopia dowodu osobistego rodzica (opiekuna prawnego)
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
 • Numer telefonu kontaktowego

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ⓒ paradowski design 2022